Javni poziv za iskazivanje interesa za radom u Studentskom centru Dubrovnik


Ukoliko se želite zaposliti u Studentskom centru Dubrovnik dostavite nam prijavu i popratne dokumente koji su navedeni u ovom pozivu elektronskom poštom na adresu scdu@unidu.hr ili poštom na adresu: Studentski centar Dubrovnik, Kralja Tomislava 7, 20 000 Dubrovnik ili izravno u poslovnim prostorijama Studentskog centra Dubrovnik na gore navedenoj adresi, s naznakom "iskazivanje interesa za zapošljavanje".

Izgradnjom studentskog doma u Dubrovniku ukazala se potreba za zapošljavanjem većeg broja radnika na poslovima: ugostiteljstva, hotelijerstva, tehničke podrške, računovodstva i administracije.

Uz prijavu za zapošljavanje u Studentskom centru Dubrovnik obavezno dostavite:
- motivacijsko pismo,
- životopis,
- domovnicu,
- svjedodžbu,
- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariju od 3 mjeseca),
- eventualno dodatne kvalifikacije za traženo radno mjesto,
- broj telefona/mobitela/adresu elektronske pošte za kontakt

Povjerenstvo za zapošljavanje će Vas prema potrebi i propisanim uvjetima u opisu pojedinog radnog mjesta zvati na razgovor.
Javni poziv otvoren je cijele godine te će se prilikom zapošljavanja, sukladno sistematizaciji radnih mjesta, u obzir uzeti samo prispjele prijave koje sadržavaju svu traženu dokumentaciju.
Dokumentacija se dostavlja u preslici ili digitalnom formatu, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti izvornike dokumenata. Priloženu dokumentaciju ne vraćamo.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.


Prednost pri zapošljavanju:

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja, prema članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/2018), dužan je u prijavi za zapošljavanje pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem navedenih zakona uz prijavu za zapošljavanje dužan je priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu za zapošljavanje dužan je priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:, dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za zapošljavanje pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je, uz prijavu za zapošljavanje i dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, priložiti i isprave kojima dokazuje prednost prema posebnom zakonu, aktualnu potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te dokaz iz kojeg je vidljiv način prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Izrazi koji se koriste u ovome Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.