Preuzimanje dokumenta u PDF verziji

Ur. Broj: 1/2019.

U Dubrovniku, 2. siječnja 2019.

 

Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova („Narodne novine“, broj 96/18) ravnatelj Studentskog centra Dubrovnik donosi

 

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

UVODNE ODREDBE

Studentski centar Dubrovnik je ustanova koja sukladno odredbi članka 18. Zakona o obavljanju studentskih poslova (dalje u tekstu: Zakon) obavlja djelatnost posredovanja pri obavljanju studentskih poslova.

 

PREDMET OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

Članak 1.

(1) Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi te određena prava i obveze pri posredovanju između Studentskog centra Dubrovnik (u daljnjem tekstu: posrednik) kao pružatelja usluge posredovanja pri obavljanju studentskih poslova sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te izvođača i naručitelja posla.

(2) Izvođač je student ili druga osoba koja sukladno odredbama Zakona ostvaruje pravo na obavljanje studentskog posla.

(3) Naručitelj posla je fizička osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti ili pravna osoba koja je s izvođačem sklopila ugovor o obavljanju studentskoga posla i za koju izvođač obavlja taj posao.

 

USLUGE POSREDNIKA

Članak 2.

(1) Posrednik obavlja djelatnost posredovanja u skladu sa zakonskim odredbama što uključuje:

1. obavljanje poslova analize i obrade tržišta rada, pronalazak posla i kontakt s naručiteljima posla te dogovor oko uvjeta obavljanja posla s naručiteljem posla;

2.   upućivanje izvođača na obavljanje posla kod naručitelja posla;

3.   vođenje Zakonom propisanih evidencija; 

4.  kontrolu obračuna naknade za obavljanje studentskoga posla, propisanih doprinosa i naknada za posredovanje;

5.   dostavu računa naručitelju posla te njegovu naplatu;

 

 

 

 

6.   isplatu punog iznosa naknade izvođaču u roku tri radna dana od dana uplate sredstava na račun posrednika od strane naručitelja te uplatu doprinosa na temelju posebnih propisa;

7.  osiguranje izvođača kod ovlaštenog osiguravajućeg društva za slučaj ozljede na radu te u slučaju nastanka ozljede zastupanje izvođača u postupku ostvarivanja njegovih prava iz osiguranja;

8.   zaštitu izvođača i pružanje pravne pomoći i zaštite u vezi s ostvarivanjem svih prava iz Ugovora;

9.  zastupanje izvođača u potraživanju naknade i poduzimanje svih pravnih radnji da se račun naplati od naručitelja posla i naknada isplati izvođaču (slanje opomene, pokretanje postupka prisilne naplate) u slučaju neisplate naknade za obavljeni studentski posao;

10. U slučaju kada naručitelj, u rokovima propisanim Zakonom, ne isplati naknadu izvođaču za obavljeni posao, posrednik će poduzeti sve potrebne aktivnosti za naplatu kako bi isplatio naknadu izvođaču. Posrednik solidarno ne odgovara (odnosno ne isplaćuje nenaplaćeni ugovor) kada prije sklapanja ugovora pisano upozori izvođača na učestalo neplaćanje naknade od strane naručitelja posla, a izvođač unatoč upozorenju potpiše Ugovor.

11. Posrednik ima pravo ne posredovati za poslove kod naručitelja koji učestalo, odnosno u rokovima propisanim Zakonom, ne plaća naknade ili krši druge propise iz Zakona ili pravilnika.

 (2) Posrednik prikuplja osobne podatke izvođača u svrhu posredovanja pri obavljanju studentskog posla te ih obrađuje i čuva u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

 

OBVEZE NARUČITELJA

Članak 3.

Naručitelj posla je dužan poduzimati sljedeće radnje:

 1. prije početka obavljanja posla potpisati Ugovor o obavljanju studentskog posla (dalje u tekstu: Ugovor);
 2. prije početka obavljanja posla utvrditi identitet izvođača;
 3. prije ugovaranja posla pobliže odrediti mjesto i način obavljanja posla, poštujući pritom prava i dostojanstvo izvođača, kako bi izvođaču pravovremeno dao informacije o poslu;
 4. ako nije drugačije dogovoreno, osigurati izvođaču najmanje 8 sati rada ili naknadu u vrijednosti od 8 sati rada, ako se posao obavlja u jednom danu, a traje kraće od 8 sati;
 5. platiti 4 sata rada ako izvođač dođe do mjesta rada, a krivnjom naručitelja posao bude otkazan;
 6. osigurati izvođaču uvjete za obavljanje studentskih poslova na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje izvođača, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita na                            
  radu i drugim propisima, odnosno pridržavati se propisa o zaštiti na radu i zaštiti od
  požara, a posebno: upoznati izvođača s uvjetima rada, predati mu odgovarajuću opremu i sredstva za rad i poduzeti potrebne mjere da se izvođač osposobi prema propisima o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu;
 7. prije početka obavljanja samostalnog posla izvođača, osposobiti istog za rad na siguran način;
 8. zaštititi dostojanstvo izvođača za vrijeme obavljanja posla od postupanja nadređenih, suradnika i osoba s kojima izvođač redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova;
 9. obavijestiti posrednika u slučaju da se izvođač prilikom obavljanja studentskog posla ozlijedi;
 10. odmah po završetku ugovorenog posla dostaviti posredniku ovjereni Ugovor, s utvrđenim i potpisanim obračunom i izjavom o obavljenom poslu, koja je sastavni dio Ugovora;
 11. platiti naknade za obavljeni posao na račun posrednika najkasnije 15 dana od završetka posla;
 12. platiti izvođaču 50-postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom;
 13. platiti izvođaču naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade ako su ugovorene;
 14. izvođaču koji radi obavljanja poslova (npr. rad u sezoni, terenski rad i dr.) putuje izvan svog mjesta prebivališta - boravišta, osigurati o vlastitom trošku hranu i smještaj za cijelo vrijeme obavljanja navedenih poslova, ako je dogovoreno;
 15. platiti posredniku doprinose i naknade na ukupni neto primitak izvođača, i to:

-       5% doprinosa za MIO na neto zaradu izvođača,

-       0,5% posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti,

-       12% neto iznosa naknade izvođaču za podmirivanje troškova posredovanja i poboljšanje studentskog standarda,

-       0,5% neto iznosa naknade izvođaču u svrhu financiranja kulturnih, sportskih,  znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima;

 

16.   obrađivati i čuvati osobne podatke izvođača u skladu s pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka;

17.   obavezno obavijestiti posrednika u pisanom obliku, ukoliko su se prije završenog posla promijenili podatci tvrtke naručitelja.

 

OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 4.

(1) Izvođač je dužan učlaniti se u Student servis prije preuzimanja Ugovora i to na način da posredniku predoči dokaze o svom statusu, zaključenom obveznom zdravstvenom osiguranju i druge dokumente potrebne za učlanjenje, objavljene na mrežnim stranicama posrednika.

(2) Izvođač prilikom učlanjenja u student servis potpisuje da je upoznat da se njegovi osobni podaci prikupljaju u svrhu obavljanja studentskog posla sukladno odredbama Zakona.

(4) Izvođač je dužan:

1.    prije početka obavljanja posla preuzeti Ugovor o obavljanju studentskog posla;

2.    osobno obavljati preuzeti posao;

3.    prilikom obavljanja posla pridržavati se uputa o zaštiti na radu i uputa koje mu je naručitelj posla dao, u skladu s naravi i vrstom posla;

4.    savjesno i odgovorno obavljati ugovoreni posao;

5.    čuvati imovinu naručitelja posla i odgovarati za štetu koju namjerno učini naručitelju posla;

6.    nakon obavljanja posla provjeriti točnost i istinitost podataka u obračunu o obavljenom poslu na ugovoru te potpisati Izjavu o obavljenom poslu koja je sastavni dio Ugovora;

7.    u slučaju spriječenosti na vrijeme obavijestiti naručitelja i posrednika o nemogućnosti obavljanja ugovorenog posla te što prije, a najkasnije u roku od tri dana, vratiti posredniku Ugovor na poništenje;

8.    u slučaju promjene okolnosti vezanih za ostvarivanje prava na obavljanje studentskih poslova bez odgađanja obavijestiti posrednika o promjenama podataka ili činjenica koje utječu na ispunjavanje uvjeta za obavljanje studentskog posla. 

 

UGOVOR O OBAVLJANJU STUDENTSKOG POSLA

Članak 5.

(1) Ugovor o obavljanju studentskoga posla (u daljnjem tekstu: Ugovor) izvođač je dužan preuzeti od posrednika prije obavljanja studentskoga posla. U slučaju da postoji potreba za izdavanjem Ugovora tijekom blagdana ili vikendom kada posrednik ne radi, izvođač je dužan preuzeti s mrežne stranice Ugovor u digitalnom obliku (u tri istovjetna primjerka) te isti potpisati i predati naručitelju na potpis i ovjeru.

(2) Ugovor se zaključuje posebno za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskoga posla. Iznimno, Ugovor se može zaključiti i za razdoblje dulje od mjesec dana, a najdulje do 45 dana, uz navođenje razloga za njegovo trajanje dulje od mjesec dana. Za zasnivanje takvog ugovora potrebno je prethodno zatražiti suglasnost posrednika.

(3) Izvođač i naručitelj posla nakon obavljenoga posla na prethodno potpisanom Ugovoru potpisuju izjavu kojom potvrđuju konačan broj sati ili dana obavljanja posla. Izjava o obavljenom poslu se nalazi na Ugovoru.

(4) Izvođač može tijekom godine preuzeti neograničeni broj Ugovora o obavljanju studentskog posla, pod uvjetom da su prethodni Ugovori realizirani i vraćeni posredniku na obračun.

(5) U slučaju kad Izvođač nakon što je preuzeo Ugovor ne počne obavljati posao, iz bilo kojih razloga (bilo da je posao otkazan, bolest izvođača i dr.) dužan je Ugovor vratiti posredniku, i to odmah po saznanju da posao neće biti obavljen, a najkasnije u roku od 3 dana.

(6) Posrednik će obustaviti daljnje izdavanje Ugovora izvođaču koji ima više Ugovora koji nisu realizirani ili je zlouporabio Ugovor.

 

NAKNADA ZA OBAVLJENI STUDENTSKI POSAO

Članak 6.

(1) Odluku o iznosu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova po satu rada donosi ministar za svaku kalendarsku godinu te se niti jedan posao ne može ugovoriti po nižoj cijeni sata rada od propisane minimalne neto naknade.

(2) Za obavljanje studentskih poslova, u svim slučajevima kada je mjerljivo potrebno je koristiti mjernu jedinicu sata rada ili iznimno količine posla (npr. popunjavanje anketnih upitnika po komadu, nošenje letaka po komadu i sl.). Izuzetak je ugovaranje cijene posla za izvršenje cijelog posla u paušalnom iznosu, npr. za ugovaranje izrade programskih rješenja (softvera) i slično.

(3) Posrednik utvrđuje okvirni cjenik neto sata rada za pojedine poslove, uzimajući u obzir narav posla i kretanje cijena rada na tržištu, a koji je dostupan na mrežnoj stranici posrednika. Naručitelj može s izvođačem ugovoriti obavljanje posla po većoj cijeni sata rada od one utvrđene cjenikom posrednika.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovi Opći uvjeti će se objaviti na mrežnim stranicama posrednika i na oglasnim pločama posrednika, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj.

 

VAŽENJE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

Članak 8.

Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom donošenja, a vrijede do opoziva ili do donošenja novih.

U primjeni od 7. siječnja 2019. godine.

 

Ravnatelj

           mr. sc. Marko Potrebica