Porezni propisi


Na temelju Pravilnika o porezu na dohodak (NN br. 10/2017) ukoliko student u 2021. godini ostvari primitak putem Student servisa i druge primitke (npr. oporezive primitke, stipendije, kamate i dr.) u iznosu većem od 15.000,00 kn neto tada student nije porezni obveznik, ali ne može biti uzdržavani član na poreznoj kartici roditelja (članak 17. Zakona o porezu na dohodak, Narodne Novine br. 115/16) pa ga roditelj gubi kao olakšicu za uzdržavanog člana kod obračuna svoje plaće ili prilikom podnošenja godišnje Prijave poreza na dohodak za godinu u kojoj su ti primitci isplaćeni.


U iznos primitaka (oporezivih ili neoporezivih) ne ulaze: socijalne potpore, doplatak za djecu, primici za opremu novorođenog djeteta i obiteljske mirovine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja, primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji, darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu, prema članku 8. st.1.t.4. zakona i/ili naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa na koje se sukladno odredbama zakona ne plaća porez na dohodak..

Nema ograničenja u visini iznosa zarade studenta, ali ukoliko primitak studenta iznosi više od  63,000,00 kn od 01.01. -31.12.2021. godine, primitak se oporezuje kao drugi dohodak. Primitak je iznos u koji se ne ubrajaju doprinosi obračunati na neto zaradu studenta.

Ukoliko član SC ostvari u 2021. godini, primitak iznad 63.000,00 kn, obvezni smo na razliku iznad 63.000,00 kn obračunati i obustaviti 20% poreza i prirez ovisno o mjestu stanovanja (Pravilnik o porezu na dohodak, čl. 55 st. 3.). Iznos primitka od 63.000,00 kn se odnosi na područje cijele Republike Hrvatske.

Povrat obustavljenog poreza i prireza može biti ostvaren ukoliko član do 28.2. slijedeće godine podnese Ispostavi porezne uprave godišnju poreznu prijavu za prethodnu kalendarsku godinu uz priloženi obrazac Potvrde o isplaćenim primitcima (koji će dobiti od SC-a).

Da član SC ne bi bio obveznik plaćanja poreza i prireza na dohodak njegova neto zarada (isplata u kalendarskoj godini tj. iznos koji dobije na račun u banci) ne smije biti veća od 63.000,00 kn,  bez obzira kada je rad obavljen.

Ako je član Studentskog centra Dubrovnik ostvario primitke preko nekih drugih studentskih servisa ili učeničkih udruga u RH obavezan je dostaviti u SC Dubrovnik vjerodostojne iprave (preslike) o visini isplaćenih primitaka kod drugih isplatitelja  (čl. 52. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak) do trenutka isplate primitka u našem SC-u, odnosno prilikom izdavanja Ugovora o djelu redovitog studenta potpisati izjavu o svoti do tada isplaćenih primitaka kod drugih isplatitelja.

U časopisu Računovodstvo i financije br. 7/2017 izašao je članak vezan uz neoporezive i oporezive zarade učenika i studenata koji možete pogledati OVDJE.