Ukoliko želite biti partner Studentskog centra Dubrovnik i imati mogućnost na našim stranicama oglašavati poslove na kojima želite zaposliti studente, molimo ISPUNITE OVAJ OBRAZAC , potpišite i ovjerite pečatom te nam ga vratite na e-mail scdu@unidu.hr , poštom ili na fax broj (020) 437 686 .

Ako želite na našim stranicama oglasiti posao, molimo ispunite sljedeće podatke (a naročito označene sa *):NAPOMENA POSLODAVCIMA: Minimalna cijena sata za 2022. je 29,30 kn neto. Sve naknade izvođačima (za obavljeni posao, za putni trošak, topli obrok, smještaj i dr.) isplaćene putem Ugovora o obavljanju studentskog posla, uvećavaju se ukupno za 18%, tj. naknade i doprinose propisane Zakonom o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, br. 96/18, 16/20), koji je stupio na snagu 13.02.2020. godine.

Ukoliko iz nekog razloga ne možete prijaviti posao putem interneta, ispunite obrazac i pošaljite nam ga faxom ili mailom (obrazac "Narudžba za posao")