E-VV-1-2022 Opskrba električnom energijom

Objavljeno: 10.06.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 17.09.2022

 

Dana 10. lipnja 2022. Studentski centar Dubrovnik je, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti Opskba električnom energijom, stavio na prethodno savjetovanje, sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, nacrt cjelokupne Dokumentacije o nabavi.

 

Cjelokupna dokumentacija dostupna je na stranici https://eojn.nn.hr  E-MV-3-2021 (2) Alkoholna i bezalkoholna pića - ponovljeni

Objavljeno: 07.06.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 15.06.2022

Predmet nabave: Alkoholna i bezalkoholna pića - ponovljeni

Evidencijski broj nabave: E-MV-3-2021 (2)

Rok za dostavu ponude: 15.06.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 85.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-MV-3-2021 (2) Poziv na dostavu ponuda 

E-MV-3-2021 (2) Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-MV-3-2021 (2) Troškovnik (Prilog 2.)

E-MV-3-2021 (2) Odluka o odabiru  E-MV-11-2021 (4) Mlijeko i mliječni proizvodi ponovljeni

Objavljeno: 06.06.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 28.06.2022

Predmet nabave: Mlijeko i mliječni proizvodi ponovljeni

Evidencijski broj nabave: E-MV-11-2021 (4)

Rok za dostavu ponude: 27.06.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 265.300,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0022864

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.  E-JN-6-2022 Krumpir i proizvodi od krumpira

Objavljeno: 01.06.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 15.06.2022

Predmet nabave: Krumpir i proizvodi od krumpira

Evidencijski broj nabave: E-JN-6-2022

Rok za dostavu ponude: 14.06.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 137.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-6-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-6-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-6-2022 G1 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-6-2022 G2 Troškovnik (Prilog 3.)

E-JN-6-2022 G3 Troškovnik (Prilog 4.)

E-JN-6-2022 G4 Troškovnik (Prilog 5.)

E-JN-6-2022 G1 Odluka o odabiru

E-JN-6-2022 G2 Odluka o odabiru

E-JN-6-2022 G3 Odluka o odabiru

E-JN-6-2022 G4 Odluka o odabiru

  E-JN-25-2022 Nabava informacijskog sustava i opreme za ugostiteljstvo

Objavljeno: 06.05.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 11.05.2022

Predmet nabave: Nabava informacijskog sustava i opreme za ugostiteljstvo

Evidencijski broj nabave: E-JN-25-2022

Rok za dostavu ponude: 11.05.2021. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 180.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-25-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-25-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-25-2022 G1 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-25-2022 G2 Troškovnik (Prilog 3.)

E-JN-25-2022 G1 Odluka o odabiru

E-JN-25-2022 G2 Odluka o odabiru
  E-JN-42-2022 Med, marmelade i namazi od orašastih plodova - ponovljeni

Objavljeno: 03.05.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 10.05.2022

Predmet nabave: Med, marmelade i namazi od orašastih plodova

Evidencijski broj nabave: E-JN-42-2022

Rok za dostavu ponude: 10.05.2021. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 30.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-42-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-42-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-42-2022 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-42-2022 Odluka o odabiru