E-JN-3-2020 Oprema za restoransku blagovaonicu

Objavljeno: 19.06.2020

Datum donosenja odluke o odabiru: 29.06.2020

Predmet nabave: Oprema za restoransku blagovaonicu

Evidencijski broj nabave: E-JN-3-2020

Rok za dostavu ponude: 26.06.2020. do 11:00

Procijenjena vrijednost nabave: 195.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

 

 

Poziv na dostavu ponude

E-JN-3-2020 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-3-2020 Troskovnik (Prilog 2.)

E-JN-3-2020 Izjava o roku isporuke (Obrazac 1.)

 

 

Odluka o odabiru  E-MV-1-2020 Opskrba električnom energijom

Objavljeno: 17.06.2020

Predmet nabave: Opskrba električnom energijom

Evidencijski broj nabave: E-MV-1-2020

Procijenjena vrijednost nabave: 620.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak 

Broj objave u EOJN RH: 2020/S 0F2-0022495
 
Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.