Usluge čuvanja (zaštite) osoba i imovine

Objavljeno: 2023-04-18

Datum donosenja odluke o odabiru: 05.02.2023

Predmet nabave: Usluge čuvanja (zaštite) osoba i imovine

Evidencijski broj nabave: E-JN-31-2023

Rok za dostavu ponude: 26.04.2023. do 13:00

Procijenjena vrijednost nabave: 25.000,00 Eura bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava sukladno čl. 11. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave


E-JN-31-2023 - Poziv na dostavu ponuda

E-JN-31-2023 - Ponudbeni list (Prilog 1)

E-JN-31-2023 - Izjava o nekažnjavanju (Prilog 2)

E-JN-31-2023 - Troškovinik (Prilog 3)

E-JN-31-2023 - Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

E-JN-31-2023 - Odluka o odabiru

Povratak na listu javnih nabava