E-JN-13-2023 Jaja

Objavljeno: 2022-11-29

Datum donosenja odluke o odabiru: 08.12.2022

Predmet nabave: Jaja

Evidencijski broj nabave: E-JN-13-2023

Rok za dostavu ponude: 05.12.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 165.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-13-2023 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-13-2023 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-13-2023 G1 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-13-2023 G2 Troškovnik (Prilog 3.)

E-JN-13-2023 G1 Odluka o poništenju

E-JN-13-2023 G2 Odluka o poništenju

Povratak na listu javnih nabava