E-JN-14-2022 Kava, čaj i srodni proizvodi

Objavljeno: 2022-11-15

Datum donosenja odluke o odabiru: 24.11.2022

Predmet nabave: Kava, čaj i srodni proizvodi

Evidencijski broj nabave: E-JN-14-2022

Rok za dostavu ponude: 23.11.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 180.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-14-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-14-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-14-2022 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-14-2022 Odluka o odabiru

Povratak na listu javnih nabava