E-JN-45-2022 Rasvjeta za dvoranu

Objavljeno: 2022-10-20

Datum donosenja odluke o odabiru: 25.10.2022

Predmet nabave: Rasvjeta za dvoranu

Evidencijski broj nabave: E-JN-45-2022

Rok za dostavu ponude: 25.10.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 17.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-45-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-45-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-45-2022 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-45-2022 Odluka o odabiru

Povratak na listu javnih nabava