E-MV-1-2022 Meso i mesni proizvodi - ponovljeni

Objavljeno: 2022-09-06

Datum donosenja odluke o odabiru: 13.09.2022

Predmet nabave: Meso i mesni proizvodi - ponovljeni

Evidencijski broj nabave: E-MV-1-2022

Rok za dostavu ponude: 13.09.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 168.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-MV-1-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-MV-1-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-MV-1-2022 Troškovnik G1 (Prilog 2.)

E-MV-1-2022 Troškovnik G2 (Prilog 3.)

E-MV-1-2022 Troškovnik G3 (Prilog 4.)

E-MV-1-2022 Troškovnik G4 (Prilog 5.)

E-MV-1-2022 G1 Odluka o poništenju

E-MV-1-2022 G2 Odluka o poništenju

E-MV-1-2022 G3 Odluka o odabiru

E-MV-1-2022 G4 Odluka o poništenju

Povratak na listu javnih nabava