E-JN-11-2022 Krušni i mlinarski proizvodi, peciva i kolači - ponovljeni

Objavljeno: 2022-06-13

Datum donosenja odluke o odabiru: 28.06.2022

Predmet nabave: Krušni i mlinarski proizvodi, peciva i kolači - ponovljeni

Evidencijski broj nabave: E-JN-11-2022

Rok za dostavu ponude: 28.06.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 84.500,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-11-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-11-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-11-2022 Troškovnik G1 (Prilog 2.)

E-JN-11-2022 Troškovnik G2 (Prilog 3.)

E-JN-11-2022 Troškovnik G3 (Prilog 4.)

E-JN-11-2022 Troškovnik G4 (Prilog 5.)

E-JN-11-2022 Troškovnik G5 (Prilog 6.)

E-JN-11-2022 Troškovnik G6 (Prilog 7.)

E-JN-11-2022 G1 Odluka o odabiru

E-JN-11-2022 G2 Odluka o poništenju

E-JN-11-2022 G3 Odluka o poništenju

E-JN-11-2022 G4 Odluka o poništenju

E-JN-11-2022 G5 Odluka o poništenju

E-JN-11-2022 G6 Odluka o poništenju

Povratak na listu javnih nabava