E-JN-41-2022 Sitni inventar

Objavljeno: 2022-04-20

Datum donosenja odluke o odabiru: 02.05.2022

Predmet nabave: Sitni inventar

Evidencijski broj nabave: E-JN-41-2022

Rok za dostavu ponude: 29.04.2021. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 50.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-41-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-41-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-41-2022 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-41-2022 Odluka o odabiru

Povratak na listu javnih nabava