E-JN-13-2022 Jaja - ponovljeni

Objavljeno: 2022-04-14

Datum donosenja odluke o odabiru: 21.04.2022

Predmet nabave: Jaja - ponovljeni

Evidencijski broj nabave: E-JN-13-2022

Rok za dostavu ponude: 21.04.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 70.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

Odluka o odabiru

Povratak na listu javnih nabava