E-JN-27-2021 Jaja

Objavljeno: 2021-12-14

Datum donosenja odluke o odabiru: 23.12.2021

Predmet nabave: Jaja

Evidencijski broj nabave: E-JN-27-2021

Rok za dostavu ponude: 21.12.2021. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 34.500,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-27-2021 Poziv na dostavu ponude

E-JN-27-2021 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-27-2021 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-27-2021 Odluka o odabiru

Povratak na listu javnih nabava