E-JN-26-2021 Kava, čaj i srodni proizvodi

Objavljeno: 2021-10-11

Datum donosenja odluke o odabiru: 22.10.2021

Predmet nabave: Kava, čaj i srodni proizvodi

Evidencijski broj nabave: E-JN-26-2021

Rok za dostavu ponude: 19.10.2021. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 180.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-26-2021 Poziv na dostavu ponude

E-JN-26-2021 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-26-2021 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-26-2021 Odluka o odabiru

Povratak na listu javnih nabava