E-JN-4-2021 Televizijska i audio vizualna oprema

Objavljeno: 2021-02-25

Datum donosenja odluke o odabiru: 09.03.2021

Predmet nabave: Televizijska i audio vizualna oprema

Evidencijski broj nabave: E-JN-4-2021

Procijenjena vrijednost nabave: 130.000,00 kn bez PDV-a

Vrsta postupka:  Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponuda: 2. ožujka 2021. do 10:00 sati

E-JN-4-2021 Poziv na dostavu ponude

E-JN-4-2021 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-4-2021 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-4-2021 Odluka o odabiru

Povratak na listu javnih nabava