UGOVORNE ODREDBE

iz Ugovora o djelu redovitog studenta1. Ugovorne poslove STUDENT  (IZVRŠITELJ) će obavljati osobno, prema pravilima posla, odnosno nalogu POSLODAVCA (NARUČITELJA).

2. POSLODAVAC se obvezuje upoznati STUDENTA s mjerama zaštite na radu te mu osigurati potreba zaštitna sredstva za obavljanje poslova na siguran način.

3. POSLODAVAC će STUDENTU  osigurati najmanje 8 sati rada ili naknadu za 8 sati rada, ako se posao obavlja u jednom danu, a traje kraće od 8 sati.

4. POSLODAVAC je obvezan platiti STUDENTU 4 sata rada ako STUDENT dođe na mjesto rada, a  posao bude otkazan krivnjom POSLODAVCA.

5. Cijena neto sata za rad nedjeljom, na dan državnih blagdana i u nedradne dane uvećeva se za  100%  , a rad noću za  40% (od 22 do 06 sati) .

 6. POSREDNIK može ugovoriti i veću cijenu sata rada od cijene predviđene cjenikom, a  POSLODAVAC  je dužan držati se dogovorene cijene, odnosno cijene iz Ugovora.

7. Odmah nakon obavljenog posla, POSLODAVAC se obvezuje potpisom i pečatom potvrditi sve primjerke ovog Ugovora, čime potvrđuje da je STUDENT potpisnik ovog Ugovora izvršio ugovoreni posao  te će 1 primjerak ugovora uručiti STUDENTU, a 2 primjerka vratiti POSREDNIKU na obračun.

8. POSLODAVAC se obvezuje u ugovorenom roku, računajući od dana ispostavljanja računa na temelju ovog Ugovora, na žiro račun POSREDNIKA doznačiti ukupan iznos računa, koji se sastoji od neto zarade STUDENTA za obavljeni posao,  12%  provizije POSREDNIKA  te zakonom propisanih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima.

 9. POSLODAVAC je dužan u roku  8 dana od dana izdavanja računa  platiti račun za obavljeni posao po ovom Ugovoru. Ukoliko račun ne bude plaćen u navedenom roku POSREDNIK će zaračunati zateznu kamatu u skladu s važećim propisima i poduzeti mjere prisilne naplate.

10. POSLODAVAC je isključivo odgovran za sve obveze prema STUDENTU (izvršitelju posla) koje proizlaze iz ovog ugovora pa ne postoji solidarna odgovrnost POSREDNIKA prema STUDENTU za obveze POSLODAVCA.

11. Potpisom ovog Ugovora POSLODAVAC prihvača sve obveze iz Ugovora.

12. U slučaju spora po ovom Ugovoru nadležan je sud u Dubrovniku.

13. POSLODAVAC se obvezuje uputiti STUDENTA da uzme kod POSREDNIKA ugovor o djelu redovitog studenta najviše 7 dana prije početka ili tijekom ugovornog posla, a iznimno do 7 dana nakon obavljenog ugovornog posla. Za svaki kalendarski mjesec uzima se zaseban ugovor.

14. Ako je STUDENT  ostvario primitke po osnovi rada preko dvije ili više učeničkih ili studentskih udruga obavezan je, prije isplate prema ovom Ugovoru, dostaviti POSREDNIKU vjerodostojne isprave (preslike) o ostvarenim primicima po toj osnovi kod drugih isplatitelja, odnosno pisanu izjavu o ostaverenim primicima u poreznom razdoblju po toj osnovi sukladno čl. 44.st. 9.Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09 i 146/09).


Izjava studenta

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da mi u razdoblju od 1. siječnja tekuće godine do dana izdavanja ovog Ugovora nisu isplaćeni primitci po osnovi rada preko drugih učeničkih i studentskih udruga, odnosno da mi je po toj osnovi isplaćeno _______________ kuna.


Potpis studenta: